Tablica informacyjna budowy – czy konieczne jest oznakowanie terenu budowy?

Tablica informacyjna budowy – czy konieczne jest oznakowanie terenu budowy?

You are currently viewing Tablica informacyjna budowy – czy konieczne jest oznakowanie terenu budowy?

Tablica informacyjna budowy-oznakowanie terenu budowy

Inwestycje budowlane są wszechobecne. Powstają nowe budynki mieszkalne jednorodzinne, nowe osiedla lub blokowiska. Na każdym kroku można zauważyć rozwój sektora budowlanego. Nie dotyczy on tylko wyżej wymienionych obiektów. Powstają również nowe obiekty handlowo-usługowe, budynki kultury, zakłady przetwórstwa, magazyny,  garaże czy budynki gospodarcze. Każda inwestycja jest specyficzna, ale nie każdy wie, że wszystkie muszą być odpowiednio oznakowane. Tę rolę pełni tablica informacyjna budowy. Wymóg ten dotyczy również prac rozbiórkowych.

Rola tablicy informacyjnej budowy

Wymóg stosowania tablicy informacyjnej budowy jest zapisany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawo budowlane. Zapis ten dotyczy inwestycji, które powstają na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia oraz rozbiórki, wymagają także ustanowienia kierownika budowy. To właśnie kierownik ma obowiązek taką tablicę wypełnić i umieścić na terenie wyznaczonym pod daną inwestycję. 

Tablica ta jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie informować o danym przedsięwzięciu budowlanym. Jest umieszczana ze względów dotyczących bezpieczeństwa oraz wymogów zawartych w przepisach budowlanych. Dzięki umieszczeniu jej na terenie placu budowy możliwe jest zweryfikowanie, czy dana inwestycja jest wykonywana na podstawie decyzji wydanej przez organ administracji architektonicznej i czy jest prowadzona legalnie. 

Dodatkowo tablica umożliwia szybki kontakt z osobami odpowiedzialnymi za budowę w sytuacji, która może zagrażać bezpieczeństwu na placu budowy.

Jak powinna wyglądać tablica informacyjna budowy?

W Prawie budowlanym wskazano, że tablica informacyjna ma mieć kształt prostokąta. Jest w kolorze żółtym, co pozwala uwidocznić ją na terenie budowy. Napisy nadrukowywane są w kolorze czarnym. Natomiast samo wypełnienie tablicy danymi ma być przeprowadzone w taki sposób, by było trwałe i doskonale widoczne oraz możliwe do odczytania. Ustawa zawiera również zapis dotyczący wysokości tekstu. Wszystkie litery, cyfry i znaki mają mieć wysokość minimum 6 cm, co pozwoli na zachowanie czytelnego zapisu.

Sama tablica powinna być wykonana z materiału, który będzie trwały i będzie opierał się warunkom atmosferycznym takim jak wiatr, deszcz i słońce oraz śnieg. Najczęściej możliwe jest zaopatrzenie się w tablice wykonane z PCV, gdyż jest  wystarczająco trwałym i sztywnym materiałem. Tworzywo to pozwala na łatwe umieszczanie informacji potrzebnych na tej tablicy.

plac budowy

Jakie informacje zawrzeć na tablicy informacyjnej budowy?

Często inwestorzy zastanawiają się, jakie informacje powinny być umieszczone na tablicy informacyjnej budowy.  Te wątpliwości rozwiewa ustawa Prawo budowlane, gdyż przedstawiono tam szczegółowy zakres informacji niezbędnych do umieszczenia na tej tablicy. Zawiera ona podstawowe informacje, takie jak:

  • określenie rodzaju robót budowlanych oraz ich zakres;
  • określenie adresu prowadzenia tych robót, w tym numer działki, obręb i jednostkę ewidencyjną;
  • podanie daty wydania  oraz numer decyzji zezwalającej na budowę lub dokonanego zgłoszenia;
  • nazwa  organu administracji architektonicznej, który wydał tę  decyzję lub rozpatrzył pozytywnie zgłoszenie;
  • nazwa i numer kontaktowy do organu nadzoru budowlanego;
  • dane inwestora, w tym imię i nazwisko, bądź nazwę oraz numer telefonu;
  • dane (imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi) oraz numer kontaktowy do kierownika budowy.

Duże kontrowersje wywołuje umieszczanie na tablicy informacyjnej danych, które według RODO są traktowane jako dane drażliwe. Jednak według specjalistów od tej dziedziny, umieszczanie tych informacji jest wymagane przez inne akty prawa o randze powszechnej i to nie narusza ustaleń ustawy o ochronie danych  osobowych.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat tablicy informacyjnej budowy

Mimo że to kierownik budowy jest odpowiedzialny za wypełnienie i  umieszczenie tablicy na terenie objętym budową, to zakup jej spoczywa na inwestorze. Stan tablicy powinien być brany pod uwagę przez wszystkich uczestników procesu budowy od inwestora przez wykonawcę oraz przez kierownika. Każda ze stron jest za nią odpowiedzialna, a brak tablicy skutkuje niezbyt przyjemnymi konsekwencjami. Może się zdarzyć, że organ nadzoru budowlanego może wybrać się akurat na teren budowy i w przypadku braku tablicy informacyjnej budowy nałoży karę grzywny. Dodatkowo również  kierujący budową może zostać ukarany i pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej. 

Dla bezpieczeństwa na placu budowy warto również pomyśleć o dodatkowych znakach ostrzegawczych, które na pewno pozwolą na uniknięcie wielu niebezpiecznych sytuacji. Przykładem może być tabliczka ostrzegająca o głębokim wykopie. Dodatkowo przydatne będą tabliczki zakazujące wstępu na teren prac budowlanych. Są one skierowane do wszystkich osób postronnych niezwiązanych z pracami budowlanymi.  

Kiedy możliwe jest zdjęcie tablicy informacyjnej budowy?

W obecnie obowiązujących przepisach nie ma konkretnie wskazanej daty demontażu tablicy informacyjnej budowy. Natomiast przyjęło się, że tablica jest usuwana po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub niewniesienia sprzeciwu do zakończenia budowy.  Oficjalne zakończenie procesu inwestycyjnego jest przeprowadzane przez nadzór budowlany.

Cały proces budowy jest niezwykle skomplikowany, dlatego by ułatwić go i nie narazić się na niepotrzebne konsekwencje warto się do niego wcześniej przygotować. Nawet mało istotne elementy mogą dużo zmienić i nie narazić inwestora na niepotrzebny stres.  Dobrą praktyką jest również przygotowanie z wyprzedzeniem tablicy informacyjnej dotyczącej danej budowy.

Dodaj komentarz